Search    
 
HOME > 갤러리 > 익스테리어
 
 
작성일 : 13-12-06 10:44
함양 J님 목조 주택
 글쓴이 : woomin1
조회 : 6,222  

구조 : 목구조 단열 : 2중 단열 지붕 : 수입기와 창호 : 시스템창호 외부 : 스타코플렉스, 치장벽돌 평수 : 43평 난방 : 가스보일러, 벽난로


 
   
 

 
우민주택건설 | 대표 : 031.775.2262 | 사업자번호 : 경기도 양평군 옥천면 아신리420-5 2층 | TEL : shade0322@naver.com
주소 : 070.8614.0144 | E-mail : 인천시 연수구 송도동 커넬워크
copyright (c) 2013 WOOMIN All right reserved.